УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООД подписа договор с Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 17.08.2018 г. „УНИВЕРСАЛСТРОЙ” ООД подписа договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP0023.001-0463 „Повишаване на ефективността на производството в Универсалстрой ООД чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност”. Общата стойност на допустимите разходи е 430 500,00 лв., като 305 370,00 лв. от тях, представляващи 70,93% са безвъзмездна финансова помощ, в това число 259 564,50 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и 45 805,50 лв. от национално съфинансиране.

 

Дейностите в одобреното проектно предложение включват:

  • Изготвяне на доклад за енергиен одит;
  • Закупуване и внедряване в производството на нова машина за рязане на EPS блокове и на нова пакетажна машина за EPS блокове;
  • Подобряване на енергийната ефективност на ограждащите конструктивни елементи на основни производствени сгради и изграждане на инсталация за утилизация на отпадна топлина;
  • Подмяна на съществуващ мотокар;
  • Внедряване на Система за мониторинг на енергопотреблението;
  • Въвеждане и сертифициране по стандарт ISO 50001.

Срокът за изпълнение на дейностите е 15 месеца и изтича в края на м. ноември 2018 г.