Европроект

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Считано от 16.09.2022 г. „УНИВЕРСАЛСТРОЙ” ООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение Проект: BG16RFOP002-6.002-0041 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност на допустимите разходи е 86 700,00 лв., като половината от тази стойност (43 350,00 лв.) представлява безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Целта на предоставената помощ е за предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В рамките на проекта ще бъдат придобити дълготрайни материални активи, чрез които ще се подобри енергийната ефективност на дейността на дружеството.

Срокът за изпълнение на дейностите е 10 месеца и изтича 16.07.2023 г.

Дата 18.09.2022 г.