Европроект

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0463-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на производството в Универсалстрой ООД чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме, че на 19.02.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Изпълнение на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки в производствени сгради на “Универсалстрой” ООД”.

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0463-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на производството в Универсалстрой ООД чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме, че на 19.02.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка на 1 бр.виличен повдигач с двигател работещ с пропан-бутан”.

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0463-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на производството в Универсалстрой ООД чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме, че на 19.02.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на EPS плоскости – машина за рязане и машина за пакетиране”.